Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цахим хуудас Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын цахим хуудас

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 БОДЛОГЫН ХОРООНЫ ДАРГЫГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ТОМИЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 115
2 ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 100
3 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 101
4 "НЭЭЛТТЭЙ СЭЛЭНГЭ" ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 102
5 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 103
6 ОЙЖУУЛАХ, ОЙН ЗУРВАС БАЙГУУЛАХ, БУРГАСЖУУЛАХ ТАЛБАЙН БАЙРШЛЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 104
7 2023 ОНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХ, БАРИХ АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 105
8 ТООНЫ ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 106
9 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 107
10 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 108
11 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 109
12 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 110
13 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 111
14 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 112
15 ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 113
16 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2023-04-12 114
17 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 91
18 2023 ОНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОЛОН АХУЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МОД, ТҮЛЭЭ БЭЛТГЭХ ХУВААРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 86
19 БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 85
20 ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, БАЙРШИЛ, ЗОРИУЛАЛТЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 87
21 СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 88
22 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ХУДАЛДАХ ХӨРӨНГИЙН ДООД ҮНИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 89
23 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТЛАЖ, ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 90
24 "СЭЛЭНГЭ ЭНЕРГО" ОНӨААТҮГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 92
25 НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 93
26 НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 94
27 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 95
28 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 96
29 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 97
30 ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 98
31 ХОРООНЫ ГИШҮҮНЭЭР ТОМИЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-28 99
32 2023 ОНД ИРГЭДЭД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-05 84
33 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-05 82
34 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-08 78
35 2022 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-08 70
36 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-08 71
37 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-08 72
38 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-08 73
39 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-08 80
40 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХА
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-08 81
41 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН БҮРЭН ЭРХИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 69
42 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 66
43 АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 65
44 2022 ОНД АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР БАРИХ, АГНАХ АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 64
45 ТООНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 63
46 АЙМГИЙН БАЯР НААДМЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 62
47 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-11 59
48 ҮНДСЭН ХӨРӨНГИЙГ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААГААР ХУДАЛДАХ, ДООД ҮНИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-11 60
49 ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-11 61
50 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ АКТАЛЖ ДАНСНААС ХАСАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-11 58
51 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-11 55
52 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-20 54
53 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-20 53
54 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-20 52
55 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-20 51
56 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-20 50
57 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЭЦ ОРОН ТООГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-20 49
58 ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-20 45
59 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2021 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 42
60 НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨЛӨӨЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ТӨЛӨӨЛӨГЧ СОНГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 36
61 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 37
62 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 38
63 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 39
64 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 40
65 ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 41
66 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 43
67 ТООЛЛОГЫН КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-04 44
68 АНХДУГААР ХУРАЛДААНЫ ДЭГИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 29
69 НӨХӨН СОНГУУЛЬ ТОВЛОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 27
70 АЙМГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 28
71 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ДЭГИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 30
72 ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 31
73 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭНГЭРИЙН ТЭМДЭГ, ҮНЭМЛЭХ, АЛБАН БИЧГИЙН ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАСНЫ ЗАГВАР, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 33
74 ТООЛЛОГЫН КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 34
75 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 35
76 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ХОРООДЫН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-03 32
77 2022 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх хуваарийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-01-07 26
78 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 25
79 ЗӨГИЙН АЖ АХУЙД МӨРДӨХ МАЛ ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВЭР, ЭРҮҮЛ АХУЙН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 24
80 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 23
81 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 22
82 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-19 21
83 2022 ОНД ИРГЭДЭД ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ЗОРИУЛАЛТ, БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-19 20
84 КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-11-19 19
85 Сэлэнгэ аймгийн "Цөлжилт газрын доройтлын төлөв байдлын үнэлгээний тайлан"-гийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 17
86 2021 оны ойгоос бэлтгэх модны хуваарьт өөрчлөлт оруулж нэмэлт хуваарь батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 18
87 Сэлэнгэ аймгийн 2021 оны тодотгосон төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 16
88 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-07-21 15
89 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-28 13
90 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-28 14
91 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-28 12
92 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН БОДЛОГЫН ХОРООДЫГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 09
93 СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 07
94 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны нийтлэг дэгийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-12-03 06
95 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 05
96 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 04
97 Анхдугаар хуралдааны дэг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 02
98 Төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг зөвшөөрөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 01
99 Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргыг сонгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2020-10-23 03

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 732
258 / 35%
237 / 32%
109 / 15%
128 / 17%